เอกสารดาวน์โหลดฟรี

  • เอกสารพื้นฐานทั่วไป
    • ใบแจ้งหนี้
      • ใบเสร็จรับเงิน
  • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

ข้อมูลข่าวสาร

ใครมีหน้าที่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม อะไรบ้างที่นำมาเป็นภาษีซื้อได้
คู่มือนี้เฉพาะการนำส่งเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ ภงด3 และ ภงด53 เท่านั้น